Category Archives: Undang-Undang &Peraturan Bangunan

CCC [3]

Bilakah PSP Boleh Keluarkan CCC ?

 1. Apabila semua syarat-syarat teknikal telah dipatuhi,
 2. Apabila Borang G [21komponen utama pembinaan melalui konsep perakuan berperingkat] telah disahkan dan diterima termasuk borang-borang yang tidak berkenaan,
 3. Apabila kesemua perkhidmatan perlu [assential services] telah disediakan; dan
 4. Apabila PSP memberi akuan telah mengawasi pembinaan dan penyiapan bangunan berkenaan.
Advertisements

CCC [2]

CIRI-CIRI CCC

 1. Peluasan sistem CCC sediada bagi banglo berasingan kepada bangunan-bangunan kategori lain.
 2. Orang Utama Yang Mengemukakan [PSP] samada Arkitek Profesional atau Jurutera Profesional atau Pelukis Pelan Berdaftar dibenar keluarkan CCC.
 3. Peningkatan aspek tanggungjawab dan akauntabiliti melalui proses perakuan berperingkat [Semua pihak terlibat dalam projek yang dibina akan mempunyai liabilti, bukan hanya terletak kepada PSP].
 4. Semua pihak bertanggungjawab ke atas komponen pembinaan yang berkaitan dengannya
 5. PBT tetap memiliki kuasa meluluskan Kebenaran Merancang dan Kelulusan Pelan Bangunan.
 6. PBT adalah berkuasa untuk membuat pemeriksaan tapak bila-bila masa atas inisiatif sendiri atau atas aduan.
 7. PBT boleh mengeluarkan notis kepada PSP untuk perbetulkan ketidakpatuhan [non-compliance].
 8. PBT dibenarkan melaksanakan kerja-kerja pembaikan yang diperlukan jika PSP gagal melaksanakannya dan PBT ada kuasa mendakwa PSP.

CCC

CCC telah sepenuhnya dikuatkuasakan perlaksanaannya untuk menggantikan amalan tradisi pengeluaran CFO bermula pada tarikh 12 April 2007 di Semenanjung Malaysia atas tujuan memudahkan proses dan prosedur mengesahkan bangunan yang dibina layak untuk diduduki atau untuk dihuni. 

Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang CCC?

CCC [Certificate of Completion and Compliance] adalah Perakuan Siap dan Pematuhan, dalam bahasa Malaysianya. CCC menggantikan CFO [Certificate of Fitness for Occupation] iaitu Perakuan Kelayakan Menduduki, dalam bahasa Malaysianya. 

CCC [Perakuan Siap dan Pematuhan] adalah perakuan bangunan yang dikeluarkan oleh para profesional seperti Arkitek Profesional yang berdaftar dengan LAM, Jurutera Profesional yang berdaftar dengan LJM dan/atau Pelukis Pelan Bangunan yang berdaftar dengan LAM sebagai Orang Utama Yang Mengemukakan [the Principal Submitting Person = PSP] sepertimana yang telah di takrifkan atau diperuntukkan oleh Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan 2007) (Akta A1286 iaitu suatu Akta untuk meminda Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974), Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 [Pindaan 2007] [UKBS], yang bertanggungjawab mengawasi proses pembinaan bangunan berkenaan, untuk mengesahkan bangunan yang telah siap dibina adalah selamat dan layak diduduki yang mana pembinaanya adalah sepenuhnya mematuhi peruntukan undang-undang, pelan bangunan yang diluluskan dan juga syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PBT diperingkat kelulusan pelan. Pentakrifan ini bertujuan membezakan peranan yang dimainkan diantara para profesional dengan pihak-pihak seperti kontraktor atau lain-lain profesional yang turut terlibat di dalam projek berkenaan. 

CCC boleh dikeluarkan SERENTAK atau bersekali dengan pengeluaran Notis Milikan Kosong (Notice of Vacant Possession) – ini akan menyingkatkan masa menunggu untuk memasuki bangunan oleh pemilik/pembeli bangunan.  

TETAPI:

Walaupun kuasa mengeluarkan CCC diambilalih oleh para profesional, pihak PBT [Pihak Berkuasa Tempatan] diberi peranan dan tanggungjawab untuk memastikan wujudnya faktor kawalan dan perseimbangan [check and balance] dalam sistem perakuan ini. 

SEPERTI:

Kuasa meluluskan permohonan Kebenaran Merancang dan Kelulusan Pelan Bangunan masih lagi milik PBT. PBT juga berkuasa membuat pemeriksaan di tapak projek bila-bila masa dan dimana-mana peringkat pembinaan bangunan TERMASUK selepas bangunan disiapkan. 

KUASA PBT:

 1. Meluluskan Kebenaran Merancang,
 2. Meluluskan Pelan Bangunan,
 3. Berkuasa mengarahkan PSP atau PBT sendiri mengambil tindakan membetulkan sebarang ketidakpatuhan [non-compliance] kepada peruntukan undang-undang atau syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam proses kelulusan pelan. Namun penetapan faktor ketidakpatuhan hanya layak ditentukan oleh Mesyuarat Jawatankuasa OSC.
 4. PBT boleh mengeluarkan arahan berhenti kerja atau mengeluarkan arahan menahan pengeluaran CCC jika mana-mana ketidakpatuhan yang telah dikenalpasti tidak diperbetulkan.
 5. PBT boleh mendakwa para profesional dan melaporkan salahlaku mereka untuk tindakan disiplin oleh lembaga profesional yang berkenaan. [INGAT: Di bawah Akta Arkitek 1967 [Akta 117][Pindaan 2007], tindakan disiplin termasuk pembatalan pendaftaran sebagai profesional boleh dikenakan atas salahlaku yang membabitkan kemungkiran tanggungjawab atau pelanggaran etika].   
 6. PBT akan memastikan bangunan lebih dari 5 tingkat dan berusia 10 tahun dari tarikh CCC dikeluarkan, diperiksa tahap keselamatannya setiap 10 tahun.

KELEBIHAN CCC:

Satu kehendak [sebagai satu sistem kawalan] dengan menetapkan setiap pihak, iaitu samada kontraktor atau sub-kontraktor tred dan profesional lain yang bertanggungjawab terhadap sesuatu komponen pembinaan itu diwajibkan mengesahkan penyiapan dan pematuhan komponen berkenaan. Sebagai contoh kontraktor yang bertanggungjawab kepada pemasangan sistem pepaipan dalaman bangunan adalah juga bertanggungjawab memperakukan bahawa sistem pepaipan berkenaan telah mematuhi peruntukan perundangan, syarat-syarat dan pelan yang diluluskan.   

YANG JELAS:

Yang jelas dalam konteks CCC ini, Arkitek Profesional, Jurutera Profesional dan Pelukis Pelan Berdaftar telah dipertanggungjawabkan menentukan segala aspek teknikal seperti pelan yang telah diluluskan yang sebelum ini tanggungjawab PBT, dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk mengeluarkan satu perakuan mengesahkan bahawa bangunan yang dibina adalah layak dan selamat diduduki. Pengeluaran perakuan kelayakan menduduki [CFO] seumpama ini sebelum ini, adalah kuasa PBT. Atas perlaksanaan ini maka untuk menetapkan tanggungjawab ini [kuasa mengeluarkan CCC] maka 6 akta telah dipinda, seperti: 

 1. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Pindaan 2007] [Akta 133],
 2. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 [Pindaan 2007] [Akta 133],
 3. Akta Arkitek 1967 [pindaan 2007] [Akta 117],
 4. Akta Pendaftaran Jurutera 1967 [Pindaan 2007] [Akta 138],
 5. Akta Pemajuan Perumahan [Kawalan dan Pelesenan] 1966 [Pindaan 2007] [Akta 118]; dan
 6. Akta Hakmilik Strata 1985 [Pindaan 2007[ [Akta 318].

  

Takrif Siswazah Arkitek Dan Arkitek Profesional Berdaftar Mengikut ketetapan Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007]

Lembaga Arkitek Malaysia [LAM] dan Pertubuhan Arkitek Malaysia [PAM] menetapkan beberapa keperluan minima untuk menjaga kepiawaian [standard] dan kualiti seseorang Arkitek. Seseorang individu hanya layak diterima pendaftarannya sebagai seorang Siswazah Arkitek oleh LAM apabila ia memenuhi kehendak Seksyen 10(1)(a) Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007] yang mensyaratkan ia hendaklah memiliki kelayakan akademik yang diikhtiraf oleh LAM. Di bawah Seksyen 10(1)(b) Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007], pula, seorang Siswazah Arkitek dikehendaki memperolehi pengalaman praktikal dan lulus Peperiksaan Profesional Bahagian III kelolaan Majlis Peperiksaan Senibina Malaysia seperti yang telah ditetapkan oleh LAM, sebelum mereka layak memohon pendaftaran sebagai Arkitek Profesional. [Syarat LAM: Tempoh pengalaman praktikal yang ditetapkan ialah dua [2] tahun yang mana satu setengah [1½] tahun daripadanya hendaklah diperolehi dengan berkerja dimana-mana pejabat/firma Arkitek. Daripada tempoh 1½ tahun tersebut, satu [1] tahun daripadanya hendaklah pengalaman yang diperolehi di Malaysia. Tempoh pengalaman praktikal selama dua [2] tahun bagi tujuan menduduki Peperiksaan Profesional Bahagian III hanya dikira bermula daripada tarikh seorang Siswazah Arkitek itu berdaftar dengan LAM. Sebarang pengalaman praktikal sebelum seseorang siswazah Arkitek itu berdaftar dengan LAM tidak akan diambilkira bagi tujuan di atas.][ rujuk Handbook For The Part III Professional Examination oleh Majlis Peperiksaan Senibina Malaysia ] 

Yang jelasnya dalam konteks ini, seseorang Siswazah Arkitek  itu hanya layak dipanggil ‘Arkitek Profesional’ apabila telah mendapatkan kelulusan akademik khusus di dalam bidang senibina yang diperakukan oleh LAM dan telah didaftarkan sebagai Ahli Korporat [Corporate Membership] PAM dan sebagai Arkitek Profesional LAM apabila telah lulus Peperiksaan Profesional Bahagian III kelolaan Majlis Peperiksaan Senibina Malaysia [Rujuk Seksyen 10(2)(a)ii dan Seksyen 10(2)(a)iii Akta Arkitek (Pindaan April 2007) ]. 

Arkitek Profesional lazimnya menjalankan praktis senibinanya secara persendirian [sole proprietorship] atau secara bersama rakan kongsi [partnership]. Arkitek Profesional layak dilantik oleh Pelanggan/Kliennya untuk membuat permohonan kebenaran merancang dan mendapatkan kelulusan pelan bangunan yang telah direkabentuk olehnya dari mana sahaja Pihak Berkuasa Tempatan [PBT], sebelum projek binaan bangunan tersebut dibenarkan dilaksanakan.    Arkitek Profesional yang dipertanggungjawab memberikan perkhidmatan profesionalnya untuk melaksanakan apa sahaja pembangunan seperti skim pembangunan perumahan, pembangunan taman perindustrian, pembangunan hartanah atau pelbagai bentuk pembangunan lain dimana ia hendaklah diupah oleh orang yang terlibat dengan pembangunan tersebut. Begitu juga jika ia memberikan perkhidmatan kepada siapa sahaja individu yang terlibat di dalam usaha lain seperti mengubahsuai, membaikpulih, menghias, membekalkan peralatan, menyelenggara dan membiaya sesuatu projek berkaitan dengan pembangunan atau pembinaan bangunan, ia sebagai Arkitek Profesional mestilah diberikan ganjaran berbentuk upahan.[rujuk definisi ’architectural consultancy’ Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007].   

Petikan Akhbar [1] – APA KATA MENTERI MENGENAI CCC

Pembeli rumah diingat jangan bimbang CF diganti CCC
utusan.com.my 28/3/2005 

PETALING JAYA 27 Mac – Para pembeli rumah tidak perlu risau dengan langkah kerajaan menggantikan Sijil Layak Menduduki (CF) dengan Sijil Penyiapan dan Pematuhan (CCC) bermula hujung tahun ini kerana semua aspek keselamatan dan kepentingan harta mereka masih dipelihara.
Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Ong Ka Ting berkata, semua perundangan kawalan yang sama masih digunakan dengan pihak berkuasa tempatan (PBT) masih bertanggungjawab ke atas kelulusan tersebut.

“Mungkin wujud kekeliruan bahawa kita telah memansuhkan kuasa PBT tetapi semua perundangan kawalan sedia ada dan peranan PBT masih kekal.
“Kelulusan pembangunan masih diluluskan oleh PBT dan dalam proses pembangunan mereka memiliki kuasa memeriksanya.
“Hanya pada peringkat akhir sahaja, iaitu apabila semua jabatan dan pihak berkenaan telah mengesahkan selesainya peranan mereka dan pembangunan sudah siap, barulah golongan profesional mengeluarkan CCC untuk menggantikan CF. Itu sahaja perbezaannya,” katanya.Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas melancarkan program-program sarjana muda kepujian sambilan Universiti Tunku Abdul Rahman (Utar) di kampusnya di sini hari ini.
Turut hadir, Pengerusi Majlis Utar, Tun Dr. Ling Liong Sik dan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Utar, Tan Sri Dr. Ng Lay Swee.
Ka Ting berkata demikian ketika mengulas tentang kegusaran Persatuan Pembeli Rumah dengan keputusan kerajaan mengeluarkan CCC dan bukannya CF mulai hujung tahun ini. Menurut persatuan tersebut, PBT perlu terus bertanggungjawab ke atas pengeluaran CF dan bukannya profesional bagi CCC kerana PBT berada lebih dekat dengan kawasan pembangunan dan akan lebih mengetahui status dan keadaan pembangunan tersebut.Ka Ting yang mengumumkan perkara tersebut Isnin lalu menjelaskan, pengeluaran CCC oleh profesional iaitu arkitek dan jurutera yang mengemukakan pelan sesebuah pembangunan itu bertujuan mengurangkan birokrasi, waktu menunggu dan kos pemprosesan pembangunan perumahan. Menurutnya, langkah ini bukan baru malah telah digunakan untuk pembinaan rumah banglo sejak tahun 2000 lagi. Langkah itu katanya, adalah untuk keselamatan pembeli rumah dan kerajaan tidak dikompromi.Dalam pada itu, beliau berkata, kerajaan akan memastikan golongan profesional ini diberi pengawasan dan kawalan yang secukupnya. “Selain tertakluk di bawah peraturan dan perundangan badan profesional mereka, mereka akan turut dikawal dengan dikenakan denda dan diawasi dengan ketat oleh kementerian-kementerian dan badan-badan berkenaan. “Kita akan mewujudkan situasi di mana golongan profesional ini perlu benar-benar berhati-hati sebelum menandatangani sebarang sijil,” ujar Ka Ting. Beliau menjelaskan, situasi ini sejajar dengan kehendak Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, untuk memberikan golongan ini kepercayaan tetapi tetap bersedia mengawasi mereka yang tidak beretika.
Ka Ting menambah, langkah kerajaan ini tidak bertujuan melepaskan mana-mana pihak daripada bertanggungjawab terhadap sebarang penipuan tetapi adalah bagi mempertahankan keselamatan dan kepentingan pembeli rumah.
“Kerajaan telah mengambil masa untuk meneliti semua peraturan dan perundangan sedia ada serta polisi badan-badan profesional sebelum melaksanakan langkah ini.“Seterusnya mereka mendengar pandangan semua pihak dalam usaha menjadikan negara lebih berdaya saing dengan mengkaji cara-cara mengurangkan kos perniagaan dan masa menunggu demi memperbaiki sistem penghantaran awam. Inilah satu caranya,” jelas beliau

satu pandangan masyarakat – sebagai ‘pengenalan’ mengenali seorang profesional

Kaji semula CCC ganti CF
Kosmo 18/6/2005

KUALA LUMPUR – Harapkan pagar, pagar makan padi. Demikian perumpamaan daripada Persatuan Pembeli Rumah Kebangsaan (HBA) mengenai kewibawaan segelintir arkitek perumahan. Keadaan ini wujud disebabkan cadangan kerajaan menukarkan Sijil Layak Menduduki (CF) kepada Sijil Siap dan Pematuhan (CCC) dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang dianggap oleh HBA sebagai tidak berwibawa. Setiausaha Agungnya, Chang Kim Loong berkata, keraguan kepada kewibawaan arkitek berlaku disebabkan kebanyakan statistik aduan permasalahan yang diterima disebabkan sijil pramatang yang dikeluarkan oleh arkitek sering disalahgunakan pemaju. “Kami ada bukti. Fakta menunjukkan pemaju sanggup mengarahkan arkitek yang dilantiknya untuk mengeluarkan sijil pramatang projek perumahan untuk menuntut bayaran akhir daripada pembeli. “Bagaimanapun apabila rumah diserahkan kepada pembeli, keadaan rumah yang diterima sangat mengecewakan dengan keadaan struktur belum siap dan tidak lengkap,” katanya kepada KOSMO!. Beliau mengulas kenyataan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Ong Ka Ting bahawa CF akan digantikan kepada CCC dengan dikeluarkan oleh arkitek dan jurutera saja, bukan oleh pihak berkuasa tempatan sebelum ini. Menurut Kim Loong, HBA setiap tahun menerima ratusan aduan berkaitan sijil pra-matang sama ada ia palsu atau tidak jelas penilaian arkitek yang meluluskannya untuk mengelirukan pembeli. Sehubungan itu, katanya, HBA mencadangkan kepada kerajaan agar mengkaji semula cadangan mewujudkan CCC. “Berdasarkan kes terbaru HBA, terdapat enam aduan yang dikemukakan oleh pihak persatuan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ke atas sijil pra-matang yang diluluskan oleh arkitek pemaju perumahan.
“Akhirnya enam aduan tersebut disiasat dan diambil tindakan oleh Lembaga Arkitek Malaysia,” katanya.

satu contoh petikan laporan media massa mempertikaikan kewibawaan arkitek di malaysia. ianya mungkin boleh dijadikan satu pengajaran yang berguna kepada semua arkitek di malaysia. bukan mudah menjadi seorang profesional yang telah bersetuju memberikan tanggungjawab khidmatnya setiap kali apabila dilantik oleh mana-mana majikan. yang jelas tanggungjawab seorang arkitek sebagai seorang profesional bukan hanya kepada majikanya tetapi juga kepada masyarakat pengguna dan negara secara amnya.