Category Archives: Soal Jawab Lazim Praktis Senibina

SOAL JAWAB LAZIM PRAKTIS SENIBINA [5] – MENGIKLANKAN PERKHIDMATAN PROFESIONAL

Bolehkah Arkitek mengiklankan perkhidmatan profesionalnya? 

JAWAPAN

Mengikut ketetapan Kod 4 (7) Kod Tata Kelakuan Profesional Arkitek di bawah Kod 4 – Integriti Profesional, seseorang Arkitek dibenarkan mengiklankan perkhidmatan profesionalnya dalam apa sahaja bentuk dengan syarat pengiklanan yang dibuat tersebut menepati garispanduan-garispanduan yang dikeluarkan oleh Lembaga Arkitek Malaysia.  

4(7)     Seseorang Arkitek boleh mengiklankan perkhidmatan profesionalnya melalui mana-mana cara iklan awam, dengan syarat pengiklanan yang dibuat tersebut menepati atau mengikut garispanduan atau pekeliling yang dikeluarkan oleh Lembaga. 

[A Professional Architect may advertise his professional services by any public means, where such advertisement is in accordance with the guidelines or circulars issued by the board]. 

Sepertimana yang dijelaskan oleh Pekeliling Am LAM 3/1997, tujuan Arkitek mengiklankan perkhidmatan profesionalnya secara lazim adalah: 

§         Untuk memaklumkan kepada pihak awam mengenai perkhidmatan profesionalnya [tidak kira samada kos terlibat ditanggung oleh Arkitek sendiri atau sebaliknya]. 

§         Dalam masa yang sama mengumumkan semua maklumat lain yang relevan dengan perkhidmatan profesionalnya. 

§         Satu langkah penting dalam aktiviti pemasaran dan promosi secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi minat masyarakat. 

§         Membayangkan kebanggaan Arkitek tersebut terhadap perkhidmatan profesionalnya sementara yang tersirat adalah untuk memberitahu bahawa dia sanggup dan BERSEDIA menerima tanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan. 

Maka cara-cara membuat pengiklanan oleh Arkitek yang dibenarkan adalah sebagaimana berikut: 

§         Pengumuman dibuat tentang penglibatan Arkitek dalam risalah-risalah jualan dan dalam apa-apa sahaja dokumen yang dikeluarkan untuk pembeli – yang penting maklumat yang diberikan MESTILAH TEPAT. 

§         Tiada sekatan dikenakan terhadap pendedahan identiti atau profesion Arkitek mahupun saiz atau bentuk iklan TETAPI iklan-iklan tersebut bersesuaian dengan tujuan asalnya. 

§         Penyertaan dalam direktori dan lain-lain percetakan,       Percetakan:                    

o             LAM,

o             PAM,

o             Pertubuhan Arkitek Serantau [ARCASIA],

o             Pertubuhan Arkitek Antarabangsa [UIA],

o             Pertubuhan Arkitek Kommenwel [CAA]; dan

o             Lain-lain journal yang perlu mendapatkan kebenaran LAM. 

§         Tanda pada bangunan – para Arkitek digalakkan membuat tanda pada bangunan yang direkabentuk olehnya. Tanda tersebut hendaklah dilokasi yang sesuai dan dalam suatu bentuk yang akan dapat dipamerkan secara kekal dan mengandungi maklumat penting seperti tahun bangunan itu siap serta No. Pendaftaran Arkitek berkenaan. 

§         Papan tanda bagi pejabat dan projek  Para Arkitek dibenarkan meletak pada bangunan pejabat mereka nama praktis dalam bentuk dan saiz yang berpatutan dan meliputi logo mereka bagi menunjukkan identiti yang dihajati. Papan tanda projek yang memberi maklumat yang diperlukan di bawah mana-mana perundangan boleh didirikan di Tapak Bina dalam suatu saiz dan gaya yang sesuai dan meliputi logo praktis Arkitek itu supaya dapat dilihat oleh orang awam. 

§         Pengumuman dan felicitation – iklan-iklan yang berupa pengumuman atau ‘fecilitation’ dalam akhbar boleh mengandungi nama dan profesion Arkitek serta meliputi logo praktis di mana sesuai. 

§         Iklan serta risalah jualan dan promosi – percetakan nama-nama dan butir-butir mengenai para Arkitek [termasuk nombor pendaftaran mereka] dalam iklan dan risalah jualan dan promosi bagi bangunan yang hendak dijual kepada awam digalakkan oleh Lembaga. Ini adalah selaras dengan prinsip mengumumkan maklumat-maklumat yang penting kepada para pembeli atau pengguna yang berpotensi. 

§         Media elektronik – para Arkitek boleh membayar dan menggunakan semua bentuk media elektronik yang ada bagi mempromosikan perkhidmatan mereka dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh LAM. 

Advertisements

SOAL JAWAB LAZIM PRAKTIS SENIBINA [4] – ARKITEK PROFESIONAL

Apakah yang membezakan seorang ’Arkitek Profesional’ dari seorang ’bukan profesional’? 

 Jawapan

Ciri-ciri berikut dimiliki oleh ’Arkitek Profesional’:  

  1. Selain secara umumnya tertakluk kepada undang-undang persekutuan [undang-undang negara] dalam menjalankan perkhidmatannya sebagai Arkitek Profesional, perkhidmatan dan tata laku seseorang Arkitek Profesional adalah dikawal oleh Akta Arkitek 1967 untuk memastikan Arkitek Profesional boleh dipertanggungjawabkan.
  2. Arkitek Profesional tidak boleh mengamalkan tata kelakuan berurusan secara melulu atau secara ’hentam keromo’ tanpa berpegang kepada kehendak-kehendak perundangan dan etika praktis yang telah ditetapkan.
  3. Arkitek Profesional tidak memperagakan hasil kerjanya dengan nilai kewangan tetapi kualiti kerja dan perkhidmatan yang berwibawa serta cemerlang.
  4. Arkitek Profesional dilarang dari memancing kerja atau memancing komisyen [soliciting] dengan cara yang bertentangan dengan garispanduan yang telah ditetapkan oleh Akta Arkitek 1967 atau mengambil alih [supplant] kerja Arkitek Profesional lain yang telah dilantik oleh mana-mana Kliennya.
  5. Pendekatan Arkitek Profesional adalah adil dan saksama tanpa ’pilih kasih’ dalam setiap urusan menyediakan perkhidmatannya dan tidak berpihak kepada mana-mana pihak.
  6. Perkhidmatan Arkitek Profesional mengutamakan kepentingan awam bukan kepentingan individu.
  7. Arkitek Profesional adalah terlatih secara khusus dan seorang yang pakar dan berwibawa untuk memberikan perkhidmatan profesionalnya kepada masyarakat.
  8. Arkitek Profesional mesti lulus peperiksaan profesional yang dikelola oleh badan pengawal khas profesion Arkitek di Malaysia [Lembaga Arkitek Malaysia – LAM] sebelum diikhtiraf layak memberikan perkhidmatan profesionalnya. 
  9. Komitment Arkitek Profesional kepada keutuhan profesion arkitek adalah dengan menyediakan khidmat profesional yang jujur dan efisyen.
  10. Lembaga Arkitek Malaysia [LAM] dan Persatuan Arkitek Malaysia [PAM] adalah badan-badan yang memainkan peranan penting memastikan kedaulatan mutu profesion Arkitek di Malaysia terpelihara secara khususnya dan penganjuran pelbagai aktiviti Pembangunan Profesional Berterusan [Continuing Professional Development – CPD] dan penglibatan mandatori Arkitek Profesional yang disyaratkan oleh LAM adalah satu langkah memastikan semua Arkitek sentiasa mengemaskini tingkat ilmu pengetahuan mereka berkaitan perkembangan semasa dan terkini profesion. [rujuk juga PERANAN ARKITEK]

SOAL JAWAB LAZIM PRAKTIS SENIBINA [3] – KOT TATA KELAKUAN PROFESIONAL

Mengapa Arkitek memerlukan Kod Tata Kelakuan Profesional? 

JAWAPAN:

Secara ringkas, Kod Tata Kelakuan Profesional [kod etika] adalah satu dasar akhlak atau moral. Kod Tata Kelakuan Profesional adalah penting kerana pelbagai aspek berikut:

§                     Ia menggariskan struktur utama tingkah laku yang perlu dimiliki oleh seorang profesional. 

§                     Ia bertujuan mengawal perlakuan profesional. 

§                     Tanpa Kod Tata Kelakuan Profesional, Arkitek hilang haknya sebagai seorang profesional. 

§                     Untuk membezakan seorang profesional dari seorang bukan profesional.   

SOAL JAWAB LAZIM PRAKTIS SENIBINA [2] – hak, obligasi dan tanggungjawab

Apabila berdaftar di bawah Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007], seseorang individu Arkitek itu akan sentiasa mempunyai tanggungjawab untuk memertabatkan nilai murni profesion Arkitek itu sendiri kerana ia adalah tertakluk kepada pelbagai hak, obligasi dan tanggungjawab sebagai Arkitek kepada masyarakat.

[When registered under the Architects Act 1967 [Revised April 2007], an Architect is expected to uphold the community’s expectation via the various rights, obligations and responsibilities for which he is bound to]. 

Apakah hak, obligasi dan tanggungjawab seseorang Arkitek yang relevan serta kaitannya dengan praktis senibina?

[Describe briefly the various Architect’s rights, obligations and responsibilities and their relevance in an architectural practice?].  

JAWAPAN:               

hak

Rights: 

§                     Hak berdaftar di bawah Akta untuk menjalankan praktis profesional,

[To be registered under the Act for Professional practice]. 

§                     Hak dipanggil sebagai Arkitek Profesional Berdaftar secara sah disegi perundangan yang telah ditetapkan untuk profesion Arkitek.

[To be called legally as ‘Registered Professional Architect’]. 

§                     Hak sebagai ‘Orang Berkelayakan’ yang layak menjadi ‘Orang Utama yang Mengemukakan [PSP]’ yang mengemukakan pelan kepada Pihak Berkuasa Tempatan.                       

[To be entitled to submit plans to approving bodies of authorities]. 

§                     Hak mengenakan dan memungut fee untuk perkhidmatan profesional yang diberikan [di luar dan di dalam mahkamah] yang dibenarkan di bawah peruntukan Akta Arkitek.

[To charge and collect Professional fees]. 

§                     Haknya sebagai Arkitek Profesional Berdaftar yang dalam status tertentu dikecualikan dari dikehendaki membuat sebarang permohonan daripada mana-mana agensi kerajaan selain Lembaga Arkitek Malaysia, untuk lesen-lesen perniagaan atau untuk menjalankan praktis profesional. 

[To be exempted from further licensing under trade practices].   

obligasi

Obligations: 

§                     Obligasi menjelaskan kepada Kliennya tentang Syarat-Syarat Pertugasan Arkitek dan Skel Fee Profesional yang akan dikenakan sepertimana yang telah diperuntukkan oleh Akta Arkitek.

[To inform his Client of his Conditions of Engagement and Scale of Professional Fees chargeable]. 

§                     Obligasinya memertabatkan profesion Arkitek.

[To uphold the profession]. 

§                     Obligasinya untuk mematuhi peruntukan-peruntukan dan kehendak-kehendak Kod Tata Kelakuan Profesional dan Kod Praktis.

[To comply with the provisions of the Professional Code of Conduct and Practice]. 

§                     Bertindak secara adil dan saksama dengan tidak menyebelahi mana-mana pihak antara Klien dan Kontraktor dalam mentadbir dan menguruskan kontrak binaan.

[To act impartially between his client and the contractor]. 

§                     Melaksanakan tanggungjawab perkhidmatannya terhadap Klien dengan penuh ikhlas dan jujur.

[To faithfully discharge his service to his client]. 

§                     Menyediakan Dokumen Kontrak dan menguruskan Kontrak.

[To prepare contract documentation and its administration]. 

§                     Mencadangkan kepada Klien tentang keperluan perlantikan juruperunding pakar dan juruperunding sokongan.

[To recommend the appointment of supporting consultants and specialists].  

tanggungjawab

Responsibilities: 

§                     Melaksanakan tanggungjawabnya secara profesional dan sepertimana yang telah ditetapkan kepadanya sebagai seorang profesional.

[To discharge his duties Professionally]. 

§                     Bersedia menanggung liabiliti ke atas tugasnya dan perkhidmatannya.

[To be liable to his duties and services]. 

§                     Tidak meletakkan dirinya dengan sengaja di dalam situasi yang mempunyai konflik kepentingan peribadinya.

[ To avoid intentionally taking position of conflict.] 

§                     Bertanggungjawab mematuhi kehendak-kehendak perundangan dan kehendak-kehendak undang-undang bangunan seperti Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 [UBBL 1984].

[To comply with statutory By-Law requirements]. 

§                     Bertanggungjawab menyetara [coordinate] perkhidmatan juruperunding sokongan yang dilantik olehnya.

[To coordinate the services of all appointed supporting consultants and contractors]. 

§                     Tidak menjalankan praktis yang bertujuan untuk mengelakkannya daripada melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Kliennya.

[Not to carry on practice having the effect of avoiding his responsibility to his client]   

SOAL JAWAB LAZIM PRAKTIS SENIBINA [1] – YURAN/FEE PROFESIONAL

Mengapa seseorang Arkitek Profesional tidak boleh bersetuju dengan mana-mana Klien yang mahukannya mengenakan jumlah fee yang murah [diskaun] dan apakah yang dia perlu jelaskan pada Klien bahawa memberikan diskaun pada fee atau mengenakan fee yang rendah dari yang telah ditetapkan oleh LAM [yang perlu dikenakan oleh seseorang Arkitek itu], satu perlakuan yang menyalahi Akta Arkitek 1967? 

JAWAPAN: 

Seseorang Klien perlu difahamkan bahawa seseorang Arkitek itu dalam melaksanakan tanggungjawabnya, adalah terikat dengan dan dikawal oleh: 

§         Akta Arkitek 1967 [ yang diluluskan oleh Parlimen ], 

§         Peraturan profesionalnya iaitu Kaedah-Kaedah Arkitek 1996 [Architects Rule 1996] yang kandungannya di dalam Jadual 2 memperihalkan Kod Tata Kelakuan Profesional bagi Arkitek; dan 

§          Kaedah-Kaedah [Skel Fee Minimum] Arkitek 1986.  

Klien perlu diberitahu, bahawa Akta Arkitek 1967 Pindaan April 2007 [Architect Acts 1967], telah memberikan kuasa [Fasal 35] kepada Lembaga Arkitek Malaysia [LAM] untuk menetapkan beberapa peraturan-peraturan berikut: 

1.      Kaedah-Kaedah Arkitek 1996 [Architects Rule 1996] yang isi kandungannya meliputi: 

 Bahagian 1, Jadual Kedua – Kod Tata Kelakuan Profesional [Code of Professional Conduct]; dan       

 Bahagian 1, Jadual Ketiga – Syarat-Syarat Pertugasan Arkitek [Conditions of Engagement of an Architect]. 

2.   Kaedah-Kaedah [Skel Fee Minimum] Arkitek 1986  [Architects (Scale of Minimum Fees] Rules 1986  

Kuasa telah diberikan kepada LAM dalam kedua-dua kaedah atau peraturan yang diperuntukan di atas untuk menentukan Fee Minima [Minimum Fees] yang menetapkan Arkitek tidak boleh mengenakan bayaran rendah dari yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, sepertimana yang telah disyaratkan di dalam Kaedah 29(1) [Syarat-Syarat Pertugasan Arkitek], Kaedah-Kaedah Arkitek 1996 [Architect Rules 1996]: 

Kaedah 29(1) – ‘Kecuali dengan kelulusan Lembaga yang diberi terlebih dahulu atas sebab khas, seseorang Arkitek hanya boleh menandatangani suatu perjanjian yang melibatkan pekhidmatan profesionalnya mengikut kaedah-Kaedah [Skel Fee Minimum] Arkitek 1986, Syarat-Syarat Pertugasan Arkitek [Conditions of Engagement of an Architect] dalam Bahagian 1 Jadual Ketiga dan Memorandum Perjanjian dalam Jadual Keempat’.     

Arkitek dilarang mengenakan bayaran kurang dari yang ditetapkan oleh Kaedah-Kaedah [Skel Fee Minimum] Arkitek 1986. Arkitek boleh didakwa di mahkamah jika ia didapati melanggar akta dan kaedah-kaedah Arkitek sepertimana diperihal dan ditetapkan di dalam Kaedah-Kaedah Arkitek 1996 iaitu Kaedah 28 [1] [Bahagian 1 Jadual Kedua] yang juga menggariskan Kod Tata Kelakuan Profesional Bagi Arkitek, di bawah kod-kod berikut: 

Kod 3: Melaksanakan Tugas dan Kewajipan Dengan Taat Setia (Code 3:Faithful Discharge of Duties and Obligations)

Iaitu Kod 3[6]:

‘A Professional Architect shall prior to commencing architectural consultancy services, notify the client in writing of the conditions of engagement and the scale of professional fees and charges, including the method of calculating the fees, in respect of the following:[a] scope of works;[b] allocation of responsibilities;[c] limitation of responsibilities, if any, and[d] termination of architectural consultancy services,And shall, within sixty days from the date the notification is duly served on the client, obtain the client’s agreement in writing regarding the conditions of engagement and the scale of professional fees and charges’.  

Yang bermaksud

Seseorang Arkitek hendaklah sebelum menyetujuterima perlantikannya atau sebelum bersetuju menyediakan khidmat konsultansinya, memberitahu bakal Kliennya secara bertulis tentang Syarat-Syarat Pertugasan Arkitek [Jadual Ketiga Kaedah-Kaedah Arkitek] dan skel fee profesional serta caj yang sesuai yang akan dikenakan (sepertimana yang telah ditetapkan oleh Kaedah-Kaedah [Skel Fee Minimum] Arkitek 1986), termasuk cara-cara pengiraan fees berkenaan yang perlu melibatkan perkara-perkara berikut:[1] skop-skop kerja,[2] ketetapan tanggungjawab,[3] had-had tanggungjawab, jika ada, dan[d] prosedur penamatan khidmat konsultansi,Dan hendaklah, dalam tempoh enam puloh hari dari tarikh notis pengesahan/ persetujuan perlantikan diberikan kepada Klien, mendapatkan persetujuan tentang Syarat-Syarat Pertugasan Arkitek [Jadual Ketiga Kaedah-Kaedah Arkitek] dan skel fee profesional serta caj yang sesuai yang akan dikenakan.  

Kod 4 : Integriti Profesional (Code 4 : Professional Integrity) 

Kod 4[13]:

‘A Professional Architect shall not accept any discount, gift, commission or any form of inducement from contractors, tradesmen or suppliers in connection with the works and duties entrusted to him and shall not permit his employees to receive such discount, gift, commission or inducement’. 

Yang bermaksud

Seseorang Arkitek tidak boleh menyetujuterima apa-apa diskaun, hadiah, komisyen atau apa-apa bentuk dorongan daripada kontraktor, penghantar atau pembekal yang berkaitan dengan kerja dan tugas yang diamanahkan kepadanya dan hendaklah tidak membenarkan kakitangannya menerima diskaun, hadiah, komisyen atau dorongan sedemikian. 

Nota tambahan:

Arkitek dibenar mengenakan fee yang minima yang ditetapkan oleh Kaedah-Kaedah [Skel Fee Minimum] Arkitek 1986, tetapi Arkitek perlu juga mengambilkira skop kerja yang akan dilaksanakan. Jika memerlukan kepakaran yang tinggi serta strategi perlaksanaan dan kerja-kerja penyeliaan yang rumit, ia perlu bijaksana merundingkan caj yang bersesuaian supaya tidak menjejaskan kualiti perkhidmatan yang akan diberikan. Kualiti perkhidmatan mungkin terjejas jika yuran yang dibayar terlalu rendah.