Daily Archives: Januari 31, 2008

SOAL JAWAB LAZIM PRAKTIS SENIBINA [1] – YURAN/FEE PROFESIONAL

Mengapa seseorang Arkitek Profesional tidak boleh bersetuju dengan mana-mana Klien yang mahukannya mengenakan jumlah fee yang murah [diskaun] dan apakah yang dia perlu jelaskan pada Klien bahawa memberikan diskaun pada fee atau mengenakan fee yang rendah dari yang telah ditetapkan oleh LAM [yang perlu dikenakan oleh seseorang Arkitek itu], satu perlakuan yang menyalahi Akta Arkitek 1967? 

JAWAPAN: 

Seseorang Klien perlu difahamkan bahawa seseorang Arkitek itu dalam melaksanakan tanggungjawabnya, adalah terikat dengan dan dikawal oleh: 

§         Akta Arkitek 1967 [ yang diluluskan oleh Parlimen ], 

§         Peraturan profesionalnya iaitu Kaedah-Kaedah Arkitek 1996 [Architects Rule 1996] yang kandungannya di dalam Jadual 2 memperihalkan Kod Tata Kelakuan Profesional bagi Arkitek; dan 

§          Kaedah-Kaedah [Skel Fee Minimum] Arkitek 1986.  

Klien perlu diberitahu, bahawa Akta Arkitek 1967 Pindaan April 2007 [Architect Acts 1967], telah memberikan kuasa [Fasal 35] kepada Lembaga Arkitek Malaysia [LAM] untuk menetapkan beberapa peraturan-peraturan berikut: 

1.      Kaedah-Kaedah Arkitek 1996 [Architects Rule 1996] yang isi kandungannya meliputi: 

 Bahagian 1, Jadual Kedua – Kod Tata Kelakuan Profesional [Code of Professional Conduct]; dan       

 Bahagian 1, Jadual Ketiga – Syarat-Syarat Pertugasan Arkitek [Conditions of Engagement of an Architect]. 

2.   Kaedah-Kaedah [Skel Fee Minimum] Arkitek 1986  [Architects (Scale of Minimum Fees] Rules 1986  

Kuasa telah diberikan kepada LAM dalam kedua-dua kaedah atau peraturan yang diperuntukan di atas untuk menentukan Fee Minima [Minimum Fees] yang menetapkan Arkitek tidak boleh mengenakan bayaran rendah dari yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, sepertimana yang telah disyaratkan di dalam Kaedah 29(1) [Syarat-Syarat Pertugasan Arkitek], Kaedah-Kaedah Arkitek 1996 [Architect Rules 1996]: 

Kaedah 29(1) – ‘Kecuali dengan kelulusan Lembaga yang diberi terlebih dahulu atas sebab khas, seseorang Arkitek hanya boleh menandatangani suatu perjanjian yang melibatkan pekhidmatan profesionalnya mengikut kaedah-Kaedah [Skel Fee Minimum] Arkitek 1986, Syarat-Syarat Pertugasan Arkitek [Conditions of Engagement of an Architect] dalam Bahagian 1 Jadual Ketiga dan Memorandum Perjanjian dalam Jadual Keempat’.     

Arkitek dilarang mengenakan bayaran kurang dari yang ditetapkan oleh Kaedah-Kaedah [Skel Fee Minimum] Arkitek 1986. Arkitek boleh didakwa di mahkamah jika ia didapati melanggar akta dan kaedah-kaedah Arkitek sepertimana diperihal dan ditetapkan di dalam Kaedah-Kaedah Arkitek 1996 iaitu Kaedah 28 [1] [Bahagian 1 Jadual Kedua] yang juga menggariskan Kod Tata Kelakuan Profesional Bagi Arkitek, di bawah kod-kod berikut: 

Kod 3: Melaksanakan Tugas dan Kewajipan Dengan Taat Setia (Code 3:Faithful Discharge of Duties and Obligations)

Iaitu Kod 3[6]:

‘A Professional Architect shall prior to commencing architectural consultancy services, notify the client in writing of the conditions of engagement and the scale of professional fees and charges, including the method of calculating the fees, in respect of the following:[a] scope of works;[b] allocation of responsibilities;[c] limitation of responsibilities, if any, and[d] termination of architectural consultancy services,And shall, within sixty days from the date the notification is duly served on the client, obtain the client’s agreement in writing regarding the conditions of engagement and the scale of professional fees and charges’.  

Yang bermaksud

Seseorang Arkitek hendaklah sebelum menyetujuterima perlantikannya atau sebelum bersetuju menyediakan khidmat konsultansinya, memberitahu bakal Kliennya secara bertulis tentang Syarat-Syarat Pertugasan Arkitek [Jadual Ketiga Kaedah-Kaedah Arkitek] dan skel fee profesional serta caj yang sesuai yang akan dikenakan (sepertimana yang telah ditetapkan oleh Kaedah-Kaedah [Skel Fee Minimum] Arkitek 1986), termasuk cara-cara pengiraan fees berkenaan yang perlu melibatkan perkara-perkara berikut:[1] skop-skop kerja,[2] ketetapan tanggungjawab,[3] had-had tanggungjawab, jika ada, dan[d] prosedur penamatan khidmat konsultansi,Dan hendaklah, dalam tempoh enam puloh hari dari tarikh notis pengesahan/ persetujuan perlantikan diberikan kepada Klien, mendapatkan persetujuan tentang Syarat-Syarat Pertugasan Arkitek [Jadual Ketiga Kaedah-Kaedah Arkitek] dan skel fee profesional serta caj yang sesuai yang akan dikenakan.  

Kod 4 : Integriti Profesional (Code 4 : Professional Integrity) 

Kod 4[13]:

‘A Professional Architect shall not accept any discount, gift, commission or any form of inducement from contractors, tradesmen or suppliers in connection with the works and duties entrusted to him and shall not permit his employees to receive such discount, gift, commission or inducement’. 

Yang bermaksud

Seseorang Arkitek tidak boleh menyetujuterima apa-apa diskaun, hadiah, komisyen atau apa-apa bentuk dorongan daripada kontraktor, penghantar atau pembekal yang berkaitan dengan kerja dan tugas yang diamanahkan kepadanya dan hendaklah tidak membenarkan kakitangannya menerima diskaun, hadiah, komisyen atau dorongan sedemikian. 

Nota tambahan:

Arkitek dibenar mengenakan fee yang minima yang ditetapkan oleh Kaedah-Kaedah [Skel Fee Minimum] Arkitek 1986, tetapi Arkitek perlu juga mengambilkira skop kerja yang akan dilaksanakan. Jika memerlukan kepakaran yang tinggi serta strategi perlaksanaan dan kerja-kerja penyeliaan yang rumit, ia perlu bijaksana merundingkan caj yang bersesuaian supaya tidak menjejaskan kualiti perkhidmatan yang akan diberikan. Kualiti perkhidmatan mungkin terjejas jika yuran yang dibayar terlalu rendah.           

Advertisements