Daily Archives: Januari 24, 2008

CCC

CCC telah sepenuhnya dikuatkuasakan perlaksanaannya untuk menggantikan amalan tradisi pengeluaran CFO bermula pada tarikh 12 April 2007 di Semenanjung Malaysia atas tujuan memudahkan proses dan prosedur mengesahkan bangunan yang dibina layak untuk diduduki atau untuk dihuni. 

Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang CCC?

CCC [Certificate of Completion and Compliance] adalah Perakuan Siap dan Pematuhan, dalam bahasa Malaysianya. CCC menggantikan CFO [Certificate of Fitness for Occupation] iaitu Perakuan Kelayakan Menduduki, dalam bahasa Malaysianya. 

CCC [Perakuan Siap dan Pematuhan] adalah perakuan bangunan yang dikeluarkan oleh para profesional seperti Arkitek Profesional yang berdaftar dengan LAM, Jurutera Profesional yang berdaftar dengan LJM dan/atau Pelukis Pelan Bangunan yang berdaftar dengan LAM sebagai Orang Utama Yang Mengemukakan [the Principal Submitting Person = PSP] sepertimana yang telah di takrifkan atau diperuntukkan oleh Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan 2007) (Akta A1286 iaitu suatu Akta untuk meminda Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974), Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 [Pindaan 2007] [UKBS], yang bertanggungjawab mengawasi proses pembinaan bangunan berkenaan, untuk mengesahkan bangunan yang telah siap dibina adalah selamat dan layak diduduki yang mana pembinaanya adalah sepenuhnya mematuhi peruntukan undang-undang, pelan bangunan yang diluluskan dan juga syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PBT diperingkat kelulusan pelan. Pentakrifan ini bertujuan membezakan peranan yang dimainkan diantara para profesional dengan pihak-pihak seperti kontraktor atau lain-lain profesional yang turut terlibat di dalam projek berkenaan. 

CCC boleh dikeluarkan SERENTAK atau bersekali dengan pengeluaran Notis Milikan Kosong (Notice of Vacant Possession) – ini akan menyingkatkan masa menunggu untuk memasuki bangunan oleh pemilik/pembeli bangunan.  

TETAPI:

Walaupun kuasa mengeluarkan CCC diambilalih oleh para profesional, pihak PBT [Pihak Berkuasa Tempatan] diberi peranan dan tanggungjawab untuk memastikan wujudnya faktor kawalan dan perseimbangan [check and balance] dalam sistem perakuan ini. 

SEPERTI:

Kuasa meluluskan permohonan Kebenaran Merancang dan Kelulusan Pelan Bangunan masih lagi milik PBT. PBT juga berkuasa membuat pemeriksaan di tapak projek bila-bila masa dan dimana-mana peringkat pembinaan bangunan TERMASUK selepas bangunan disiapkan. 

KUASA PBT:

 1. Meluluskan Kebenaran Merancang,
 2. Meluluskan Pelan Bangunan,
 3. Berkuasa mengarahkan PSP atau PBT sendiri mengambil tindakan membetulkan sebarang ketidakpatuhan [non-compliance] kepada peruntukan undang-undang atau syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam proses kelulusan pelan. Namun penetapan faktor ketidakpatuhan hanya layak ditentukan oleh Mesyuarat Jawatankuasa OSC.
 4. PBT boleh mengeluarkan arahan berhenti kerja atau mengeluarkan arahan menahan pengeluaran CCC jika mana-mana ketidakpatuhan yang telah dikenalpasti tidak diperbetulkan.
 5. PBT boleh mendakwa para profesional dan melaporkan salahlaku mereka untuk tindakan disiplin oleh lembaga profesional yang berkenaan. [INGAT: Di bawah Akta Arkitek 1967 [Akta 117][Pindaan 2007], tindakan disiplin termasuk pembatalan pendaftaran sebagai profesional boleh dikenakan atas salahlaku yang membabitkan kemungkiran tanggungjawab atau pelanggaran etika].   
 6. PBT akan memastikan bangunan lebih dari 5 tingkat dan berusia 10 tahun dari tarikh CCC dikeluarkan, diperiksa tahap keselamatannya setiap 10 tahun.

KELEBIHAN CCC:

Satu kehendak [sebagai satu sistem kawalan] dengan menetapkan setiap pihak, iaitu samada kontraktor atau sub-kontraktor tred dan profesional lain yang bertanggungjawab terhadap sesuatu komponen pembinaan itu diwajibkan mengesahkan penyiapan dan pematuhan komponen berkenaan. Sebagai contoh kontraktor yang bertanggungjawab kepada pemasangan sistem pepaipan dalaman bangunan adalah juga bertanggungjawab memperakukan bahawa sistem pepaipan berkenaan telah mematuhi peruntukan perundangan, syarat-syarat dan pelan yang diluluskan.   

YANG JELAS:

Yang jelas dalam konteks CCC ini, Arkitek Profesional, Jurutera Profesional dan Pelukis Pelan Berdaftar telah dipertanggungjawabkan menentukan segala aspek teknikal seperti pelan yang telah diluluskan yang sebelum ini tanggungjawab PBT, dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk mengeluarkan satu perakuan mengesahkan bahawa bangunan yang dibina adalah layak dan selamat diduduki. Pengeluaran perakuan kelayakan menduduki [CFO] seumpama ini sebelum ini, adalah kuasa PBT. Atas perlaksanaan ini maka untuk menetapkan tanggungjawab ini [kuasa mengeluarkan CCC] maka 6 akta telah dipinda, seperti: 

 1. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Pindaan 2007] [Akta 133],
 2. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 [Pindaan 2007] [Akta 133],
 3. Akta Arkitek 1967 [pindaan 2007] [Akta 117],
 4. Akta Pendaftaran Jurutera 1967 [Pindaan 2007] [Akta 138],
 5. Akta Pemajuan Perumahan [Kawalan dan Pelesenan] 1966 [Pindaan 2007] [Akta 118]; dan
 6. Akta Hakmilik Strata 1985 [Pindaan 2007[ [Akta 318].

  

Advertisements