NOTA PRAKTIS SENIBINA YANG BAIK UNTUK RUJUKAN

Nota Praktis Profesional yang baik oleh Ar. Nasharuddin bin Haji Abdul Majid A.P.A.M, ACiARB dari Arkitek Punca Cipta: sila rujuk di:

http://diskusibhg3.blogspot.com/2006/09/cabaran-profesionalisme-kesenibinaan.html

Mintak berkat dari Ar.Nasharuddin untuk link kan blog ini.


Advertisements

SOAL JAWAB LAZIM PRAKTIS SENIBINA [5] – MENGIKLANKAN PERKHIDMATAN PROFESIONAL

Bolehkah Arkitek mengiklankan perkhidmatan profesionalnya? 

JAWAPAN

Mengikut ketetapan Kod 4 (7) Kod Tata Kelakuan Profesional Arkitek di bawah Kod 4 – Integriti Profesional, seseorang Arkitek dibenarkan mengiklankan perkhidmatan profesionalnya dalam apa sahaja bentuk dengan syarat pengiklanan yang dibuat tersebut menepati garispanduan-garispanduan yang dikeluarkan oleh Lembaga Arkitek Malaysia.  

4(7)     Seseorang Arkitek boleh mengiklankan perkhidmatan profesionalnya melalui mana-mana cara iklan awam, dengan syarat pengiklanan yang dibuat tersebut menepati atau mengikut garispanduan atau pekeliling yang dikeluarkan oleh Lembaga. 

[A Professional Architect may advertise his professional services by any public means, where such advertisement is in accordance with the guidelines or circulars issued by the board]. 

Sepertimana yang dijelaskan oleh Pekeliling Am LAM 3/1997, tujuan Arkitek mengiklankan perkhidmatan profesionalnya secara lazim adalah: 

§         Untuk memaklumkan kepada pihak awam mengenai perkhidmatan profesionalnya [tidak kira samada kos terlibat ditanggung oleh Arkitek sendiri atau sebaliknya]. 

§         Dalam masa yang sama mengumumkan semua maklumat lain yang relevan dengan perkhidmatan profesionalnya. 

§         Satu langkah penting dalam aktiviti pemasaran dan promosi secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi minat masyarakat. 

§         Membayangkan kebanggaan Arkitek tersebut terhadap perkhidmatan profesionalnya sementara yang tersirat adalah untuk memberitahu bahawa dia sanggup dan BERSEDIA menerima tanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan. 

Maka cara-cara membuat pengiklanan oleh Arkitek yang dibenarkan adalah sebagaimana berikut: 

§         Pengumuman dibuat tentang penglibatan Arkitek dalam risalah-risalah jualan dan dalam apa-apa sahaja dokumen yang dikeluarkan untuk pembeli – yang penting maklumat yang diberikan MESTILAH TEPAT. 

§         Tiada sekatan dikenakan terhadap pendedahan identiti atau profesion Arkitek mahupun saiz atau bentuk iklan TETAPI iklan-iklan tersebut bersesuaian dengan tujuan asalnya. 

§         Penyertaan dalam direktori dan lain-lain percetakan,       Percetakan:                    

o             LAM,

o             PAM,

o             Pertubuhan Arkitek Serantau [ARCASIA],

o             Pertubuhan Arkitek Antarabangsa [UIA],

o             Pertubuhan Arkitek Kommenwel [CAA]; dan

o             Lain-lain journal yang perlu mendapatkan kebenaran LAM. 

§         Tanda pada bangunan – para Arkitek digalakkan membuat tanda pada bangunan yang direkabentuk olehnya. Tanda tersebut hendaklah dilokasi yang sesuai dan dalam suatu bentuk yang akan dapat dipamerkan secara kekal dan mengandungi maklumat penting seperti tahun bangunan itu siap serta No. Pendaftaran Arkitek berkenaan. 

§         Papan tanda bagi pejabat dan projek  Para Arkitek dibenarkan meletak pada bangunan pejabat mereka nama praktis dalam bentuk dan saiz yang berpatutan dan meliputi logo mereka bagi menunjukkan identiti yang dihajati. Papan tanda projek yang memberi maklumat yang diperlukan di bawah mana-mana perundangan boleh didirikan di Tapak Bina dalam suatu saiz dan gaya yang sesuai dan meliputi logo praktis Arkitek itu supaya dapat dilihat oleh orang awam. 

§         Pengumuman dan felicitation – iklan-iklan yang berupa pengumuman atau ‘fecilitation’ dalam akhbar boleh mengandungi nama dan profesion Arkitek serta meliputi logo praktis di mana sesuai. 

§         Iklan serta risalah jualan dan promosi – percetakan nama-nama dan butir-butir mengenai para Arkitek [termasuk nombor pendaftaran mereka] dalam iklan dan risalah jualan dan promosi bagi bangunan yang hendak dijual kepada awam digalakkan oleh Lembaga. Ini adalah selaras dengan prinsip mengumumkan maklumat-maklumat yang penting kepada para pembeli atau pengguna yang berpotensi. 

§         Media elektronik – para Arkitek boleh membayar dan menggunakan semua bentuk media elektronik yang ada bagi mempromosikan perkhidmatan mereka dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh LAM. 

SOAL JAWAB LAZIM PRAKTIS SENIBINA [4] – ARKITEK PROFESIONAL

Apakah yang membezakan seorang ’Arkitek Profesional’ dari seorang ’bukan profesional’? 

 Jawapan

Ciri-ciri berikut dimiliki oleh ’Arkitek Profesional’:  

  1. Selain secara umumnya tertakluk kepada undang-undang persekutuan [undang-undang negara] dalam menjalankan perkhidmatannya sebagai Arkitek Profesional, perkhidmatan dan tata laku seseorang Arkitek Profesional adalah dikawal oleh Akta Arkitek 1967 untuk memastikan Arkitek Profesional boleh dipertanggungjawabkan.
  2. Arkitek Profesional tidak boleh mengamalkan tata kelakuan berurusan secara melulu atau secara ’hentam keromo’ tanpa berpegang kepada kehendak-kehendak perundangan dan etika praktis yang telah ditetapkan.
  3. Arkitek Profesional tidak memperagakan hasil kerjanya dengan nilai kewangan tetapi kualiti kerja dan perkhidmatan yang berwibawa serta cemerlang.
  4. Arkitek Profesional dilarang dari memancing kerja atau memancing komisyen [soliciting] dengan cara yang bertentangan dengan garispanduan yang telah ditetapkan oleh Akta Arkitek 1967 atau mengambil alih [supplant] kerja Arkitek Profesional lain yang telah dilantik oleh mana-mana Kliennya.
  5. Pendekatan Arkitek Profesional adalah adil dan saksama tanpa ’pilih kasih’ dalam setiap urusan menyediakan perkhidmatannya dan tidak berpihak kepada mana-mana pihak.
  6. Perkhidmatan Arkitek Profesional mengutamakan kepentingan awam bukan kepentingan individu.
  7. Arkitek Profesional adalah terlatih secara khusus dan seorang yang pakar dan berwibawa untuk memberikan perkhidmatan profesionalnya kepada masyarakat.
  8. Arkitek Profesional mesti lulus peperiksaan profesional yang dikelola oleh badan pengawal khas profesion Arkitek di Malaysia [Lembaga Arkitek Malaysia – LAM] sebelum diikhtiraf layak memberikan perkhidmatan profesionalnya. 
  9. Komitment Arkitek Profesional kepada keutuhan profesion arkitek adalah dengan menyediakan khidmat profesional yang jujur dan efisyen.
  10. Lembaga Arkitek Malaysia [LAM] dan Persatuan Arkitek Malaysia [PAM] adalah badan-badan yang memainkan peranan penting memastikan kedaulatan mutu profesion Arkitek di Malaysia terpelihara secara khususnya dan penganjuran pelbagai aktiviti Pembangunan Profesional Berterusan [Continuing Professional Development – CPD] dan penglibatan mandatori Arkitek Profesional yang disyaratkan oleh LAM adalah satu langkah memastikan semua Arkitek sentiasa mengemaskini tingkat ilmu pengetahuan mereka berkaitan perkembangan semasa dan terkini profesion. [rujuk juga PERANAN ARKITEK]

SOAL JAWAB LAZIM PRAKTIS SENIBINA [3] – KOT TATA KELAKUAN PROFESIONAL

Mengapa Arkitek memerlukan Kod Tata Kelakuan Profesional? 

JAWAPAN:

Secara ringkas, Kod Tata Kelakuan Profesional [kod etika] adalah satu dasar akhlak atau moral. Kod Tata Kelakuan Profesional adalah penting kerana pelbagai aspek berikut:

§                     Ia menggariskan struktur utama tingkah laku yang perlu dimiliki oleh seorang profesional. 

§                     Ia bertujuan mengawal perlakuan profesional. 

§                     Tanpa Kod Tata Kelakuan Profesional, Arkitek hilang haknya sebagai seorang profesional. 

§                     Untuk membezakan seorang profesional dari seorang bukan profesional.   

Petikan Akhbar [2] – 4 INISIATIF BARU KERAJAAN UNTUK INDUSTRI PEMBINAAN DI MALAYSIA

Adil Kepada Pemaju dan Pembeli

15/04/2007 Mingguan Malaysia

KELMARIN, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi melancarkan empat inisiatif penambah baik mutu sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan khususnya berhubung peranan pihak berkuasa tempatan (PBT) dalam melancarkan urusan berkaitan pelaksanaan sesuatu projek pembangunan.


Ramai melihat ini sebagai permulaan baru kepada masa depan sektor perumahan negara dan memberi harapan kepada pemaju serta pembeli dalam mendapat keadilan yang sewajarnya. Inisiatif tersebut ialah mewujudkan sistem pusat setempat (OSC), Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) menggantikan Sijil Layak Menduduki (CFO), Akta Pengurusan Harta Bersama (COB) 2007 dan konsep bina kemudian jual (BKJ). Serentak itu juga, enam akta serta satu undang-undang kecil telah dikuatkuasakan bermula 12 April lalu.

Menerusi OSC, proses pembangunan hartanah yang berada di bawah kawalan PBT bermula dari peringkat awal sehingga berlakunya pelaksanaan projek yang dahulunya memakan masa tiga hingga lima tahun dipendekkan kepada empat hingga enam bulan sahaja.

Dengan kaedah CCC, pemaju dikehendaki menandatangani 21 borang, diawasi pihak profesional supaya segala syarat pembinaan dipatuhi berbanding hanya satu borang sebelum ini. Langkah penggubalan Akta COB 2007 pula bagi mewujudkan jawatan Pesuruhjaya Bangunan yang berfungsi sebagai perantara antara pemilik unit strata dengan pihak pengurusan bangunan manakala konsep BKJ akan memberi pelbagai insentif kepada pemaju bagi menggalakkan mereka melaksanakan konsep baru tersebut.

‘‘Inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan ini membuktikan janji-janji kerajaan untuk memperbaiki kualiti perkhidmatan awam bukan sekadar cakap kosong,’’ kata Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Ong Ka Ting. Ditanya tentang sejauh mana pihaknya dapat memastikan apa yang dihasratkan oleh pucuk pimpinan ini akan menjadi kenyataan, kata beliau;
‘‘Memang ini satu tanggungjawab besar tetapi perlu ada pihak menggerakkannya,’’ ujar Ka Ting.

Dalam pertemuan dengan wartawan Mingguan Malaysia, SITI MARIAM MD. ZAIN dan NIZAM YATIM semalam, beliau menegaskan bahawa semuanya ini hanya akan menjadi realiti sekiranya mendapat kerjasama penuh daripada pihak-pihak terlibat terutama PBT sendiri, pemaju dan para profesional.

‘Saya harap mereka faham bahawa ini adalah satu anjakan paradigma. Anjakan paradigma amat penting untuk meningkatkan sistem penyampaian awam dan seterusnya daya saing negara,’’ katanya.

MINGGUAN: Perdana Menteri dalam ucapannya menekankan tentang pasukan Inspektorat sebagai pihak pemantau pelaksanaan sistem baru ini. Siapa yang akan menganggotainya?

KA TING: Inspektorat akan ditubuhkan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kita akan mendapatkan pegawai-pegawai yang sesuai untuk menganggotainya. Perkara ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut antara kementerian saya dengan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) serta Kementerian Kewangan. Jemaah Menteri telah pun meluluskan penubuhannya dan struktur lengkap akan diuruskan selepas ini. Sebagai permulaan, beberapa jawatan strategik akan diwujudkan sebelum diperluaskan bergantung kepada mekanisme yang akan ditetapkan. Mereka akan dilantik daripada kakitangan kerajaan, seelok- eloknya mempunyai pengetahuan profesional. Kerana ini berkait dengan soal-soal perancangan bandar. Dan kita berpendapat lebih sesuai jika golongan ini terdiri daripada pelbagai disiplin supaya mudah memahami apa yang berlaku di bawah. Pasukan ini juga akan bertanggungjawab mendengar aduan. Laporan yang dikumpul akan dikemukakan kepada Jemaah Menteri dan Majlis Negara Kerajaan Tempatan. Sekiranya JPA meluluskan jawatan yang diminta, kita boleh memulakannya. Perdana Menteri telah menetapkan tempoh dua bulan untuk semua pihak menyesuaikan diri dan melakukan semua persiapan yang diperlukan.

MINGGUAN: Sistem CFO diganti dengan CCC. Pihak profesional yang dilantik akan mengawasi sesuatu projek supaya pemaju mematuhi syarat-syarat ditetapkan. Bagaimana jika syarikat yang diwakili oleh profesional itu tadi tutup atau berlaku kematian. Apa yang akan berlaku seterusnya?

KA TING: Di bawah sistem baru terdapat 21 borang yang perlu ditandatangani oleh pemaju berdasarkan kepada tahap kemajuan projek. Setiap tahap akan ada individu yang bertanggungjawab. Contohnya struktur bangunan, maka jurutera terbabit perlu menandatangani borang mengatakan struktur bangunan tersebut adalah mengikut spesifikasi yang betul. Ini diikuti tandatangan oleh arkitek yang bertanggungjawab menyerahkan borang tersebut kepada pihak berkuasa. Setiap tahap pembangunan perlu ada kelulusan spesifikasi. Maknanya ada individu yang akan dipertanggungjawabkan. Katalah jika berlaku sebarang masalah kepada syarikat atau arkitek itu sendiri meninggal dunia, mereka yang menandatangani borang-borang terdahulu masih ada lagi untuk kita rujuk. Maka tidak akan wujud masalah tiada siapa yang akan tidak bertanggungjawab di sini. Dalam masa sama, pemaju boleh melantik profesional lain untuk mengambil alih tugas. Berbanding dengan sistem lama, hanya satu borang permohonan yang perlu ditandatangani sebelum diserahkan kepada kerajaan tempatan.

MINGGUAN: Konsep BKJ, tidakkah ini menjejaskan peluang golongan berpendapatan rendah memiliki rumah sendiri kerana pemaju tentu tidak berminat lagi untuk melaksanakan projek rumah kos rendah?

KA TING: Pembekalan rumah kos rendah tidak akan terjejas kerana kerajaan akan memastikan agensi-agensi kerajaan terus membina rumah-rumah mampu milik atau mampu sewa yang secukupnya kepada golongan berpendapatan rendah. Jabatan Perumahan Negara, Syarikat Perumahan Negara, Perbadanan Negeri dan juga agensi-agensi yang lain akan tetap melaksanakan tanggungjawab ini. Isu sekarang terdapat juga permintaan tinggi bagi kawasan yang mempunyai rumah kos rendah mencukupi untuk membina rumah kos sederhana rendah. Dengan sistem BKJ ini, sebahagian daripada rumah kos sederhana rendah akan dibekalkan. Ini akan saling melengkapi keperluan. Jangan lupa sekarang masih banyak projek yang mengikut sistem sedia ada. Dan ia masih mewajibkan pemaju membina rumah kos rendah. Semua ini diambil kira.

MINGGUAN: Apa jaminan kerajaan bahawa pihak pemaju akan mematuhi segala syarat yang ditetapkan?

KA TING: Kerajaan negeri dan kerajaan Persekutuan sentiasa bekerjasama. Di kawasan yang memerlukan lebih banyak rumah kos rendah, kita akan memastikan kerajaan membina sebahagiannya dan sebahagian lagi oleh pihak swasta. Pihak swasta ini ialah mereka yang tidak melaksanakan konsep BKJ. Pemaju yang memilih konsep BKJ, diwajibkan membina rumah kos sederhana rendah. Jangan lupa rumah kos sederhana rendah juga amat penting. Ramai yang berpendapatan sederhana rendah mahukan rumah lebih besar. Keluasan rumah kos rendah sekarang hanya 650 kaki persegi. Golongan yang agak mampu mahukan keluasan rumah 800 atau 900 kaki persegi. Sebenarnya kita akan mendapat satu keadaan yang lebih seimbang. Kita tidak mahu rumah kos tinggi atau kos rendah sahaja. 

MINGGUAN: Adakah sistem baru ini diwajibkan kepada pemaju atau mereka mempunyai pilihan lain?

KA TING: Dalam masa peralihan ini, bagi projek yang sudah mengemukakan pelan bangunan, kelulusan hampir diberikan, mereka boleh terus berpegang kepada sistem lama. Tetapi bagi permohonan baru yang dikemukakan selepas 12 April, mereka wajib menggunakan sistem baru. Pilihan hanya kepada projek-projek yang telah dikemukakan awal.

MINGGUAN: Kebimbangan rakyat terutama bagi yang berpendapatan rendah sekarang apabila dilaksanakan sistem BKJ ini ialah harga rumah akan meningkat. Komen Datuk Seri?

KA TING: Sebab itu saya katakan kita tidak boleh secara drastik mewajibkan sesuatu sistem sahaja. Banyak lagi projek jual pada masa yang sama, bina. Sistem sedia ada masih berjalan dan ini juga akan membekalkan banyak rumah. Kalau kita hanya bergantung kepada siap baru jual, maka akan timbul masalah kerana harga akan naik. Oleh kerana mahukan keseimbangan, kita membenarkan kedua-dua sistem ini dijalankan selari. Pada masa sama, kerajaan tetap mengawal harga siling rumah kos rendah. Kita akan memantau dari semasa ke semasa.

MINGGUAN: Tetapi pemaju mendakwa kos meningkat dan mereka tiada pilihan mengekalkan harga?

KA TING: Pemaju memang berharap tidak mahu membina rumah kos rendah tetapi selagi mereka memilih sistem lama, mereka tiada pilihan. Jika pun mereka memilih sistem baru, kerajaan akan memastikan rumah jenis kos rendah akan mencukupi.

MINGGUAN: Maksudnya golongan berpendapatan rendah tidak perlu bimbang dengan keadaan ini?

KA TING: Kerajaan berani memberi jaminan pembekalan rumah kos rendah akan sentiasa dipantau. Di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) juga telah ada sasarannya. Kerajaan tidak akan mengabaikan tanggungjawab ini. Ia tetap akan menjadi satu keutamaan. MINGGUAN: Kenapa BKJ hanya sebagai pilihan dan bukan diwajibkan ke atas semua pemaju?

KA TING: Jika ini berlaku, boleh menyebabkan industri pembinaan rumah negara menguncup kerana pemaju membina rumah dalam jumlah sedikit. Ini kerana, mereka hanya boleh mengutip bayaran pendahuluan 10 peratus daripada pembeli dan bakinya melalui pinjaman bank. Tetapi kita harus ingat bank tidak selalunya memberikan pemaju terlalu banyak wang. Faktor lain, wujud situasi tidak pasti, kerana terdapat kemungkinan besar pembeli yang membayar 10 peratus pendahuluan membuat keputusan tidak meneruskan hasrat mereka.

MINGGUAN: Tetapi di Australia, mereka dapat melaksanakan konsep ini tanpa menjejaskan industri?

KA TING: Mereka mempunyai sistem kewangan dan insurans kukuh yang boleh memastikan pinjaman diberikan bagi projek perumahan. Mereka juga mempunyai undang-undang ketat mewajibkan pembeli yang telah menandatangani perjanjian jual beli membeli rumah berkenaan. Di Malaysia, kita tiada undang-undang sedemikian.

MINGGUAN: Mungkinkah kerajaan akan mewajibkan semua pemaju mengamalkan konsep BKJ ?

KA TING: Kita akan cuba dahulu kaedah pilihan ini iaitu antara BKJ serta konsep jual dan bina. Kita ingin melihat sejauh mana pencapaiannya. Keadaan seperti ini akan berterusan untuk tempoh kira-kira dua tahun bagi membolehkan segala kelemahan dikenal pasti terlebih dahulu.

MINGGUAN: Jika diwajibkan, ada pihak melihat masa depan pemaju kecil gelap kerana mereka tidak mempunyai modal besar untuk melakukannya?


KA TING: Sebab itu kita tidak mewajibkan konsep ini kerana tahu kesan-kesannya terhadap pemaju kecil. Mereka masih boleh membina rumah menggunakan konsep lama.

MINGGUAN: Masih berlaku kes pemaju lewat menyiapkan projek atau menyerahkan kunci walaupun tiada CFO. Kesannya ialah kepada pembeli. Apa langkah kementerian untuk mengatasi masalah ini?

KA TING: Kita akan memastikan tidak lagi berlaku kes ini kerana kita telah mewujudkan perubahan undang-undang drastik bagi memelihara kepentingan pembeli. Undang-undang ini telah pun berkuat kuasa. Selepas ini jika tiada CCC, kunci tidak boleh diserahkan kepada pembeli. Kita sedar perkara ini dan telah meminda akta berkaitan bagi mewujudkan undang-undang lebih ketat. Tribunal Perumahan boleh membicarakan kes melibatkan kos RM50,000 berbanding sebelumnya hanya RM25,000. Pemaju yang ingkar boleh dibicarakan di mahkamah dengan denda minimum RM5,000 dan dikategorikan sebagai kesalahan jenayah. Dulu denda hanya RM800. Sebab itu mereka tidak takut. Pembeli yang menghadapi masalah dinasihatkan supaya merujuk kepada tribunal ini. Jika rumah mengalami banyak kecacatan, dalam masa sama, lewat, mereka boleh membuat dua tuntutan yang melayakkan mereka memperoleh ganti rugi sehingga RM100,000.

MINGGUAN: Tentang pembeli terpaksa membayar faedah kepada pemaju atas alasan bank lambat mengeluarkan bayaran yang ditetapkan. Bukankah tindakan ini tidak adil kepada pembeli?

KA TING: Ini antara kelemahan yang kita kenal pasti. Agak sukar untuk kita bertindak ke atas bank kerana mereka mempunyai akta yang melindungi mereka. Bagaimanapun kementerian telah mengadakan perbincangan dengan wakil pemaju dan pihak bank bagi memastikan wujud peruntukan dalam perjanjian jual beli bagi melindung pembeli. Saya tidak dapat mengulas lanjut kerana tiada maklumat lengkap, tetapi ia lebih baik berbanding dahulu.

MINGGUAN: Bagaimana dengan kesan-kesan selepas pembangunan misalnya berlaku banjir dan sebagainya. Siapa yang akan bertanggungjawab?

KA TING: Dalam Akta COB, peruntukan yang ditetapkan adalah untuk perkara-perkara berkaitan pengurusan harta bersama sahaja. Oleh itu apabila sesuatu projek pembangunan yang besar dilaksanakan, mereka perlu ada sistem keselamatan dan saliran yang lengkap. Tanpa mematuhinya, perancangan tidak akan diluluskan. Saya difahamkan beberapa tahun kebelakangan ini telah ada syarat- syarat ketat terutama bagi projek-projek mega iaitu mereka perlu mempunyai sistem saliran di bawah jagaan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar untuk menangani masalah banjir. Jika gagal mematuhi, projek-projek yang ingin dibangunkan, tidak sepatutnya diluluskan. Saya percaya apa yang berlaku hari ini isu banjir kilat dan sebagainya adalah projek-projek lama kerana bagi projek baru, mereka perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

MINGGUAN: Ada pihak mengatakan menerusi sistem baru ini kuasa PBT dikurangkan?

KA TING: Sebenarnya kita tidak meminda sebarang undang-undang untuk mengambil alih kuasa PBT. Sistem baru ini tidak melibatkan kuasa cuma kita mengatur semula proses dan urusan permohonan mengikut konsep pusat sehenti. Jika kuasa PBT yang sedia ada ini digunakan dengan baik, mereka tidak perlu risau tentang kehilangannya. Yang dibimbangkan ialah kuasa itu tidak diselaraskan dengan betul, direalisasikan dan tidak mempunyai koordinasi di antara jabatan. Maka berlaku pertindihan dan perulangan.

MINGGUAN: Apa cabaran terbesar dihadapi sekarang?


KA TING: Memastikan pelaksanaannya benar-benar membuahkan hasil. Ini satu tanggungjawab bersama antara Kerajaan Persekutuan, negeri dan PBT. Tanpa kerjasama semua, kita tidak akan berjaya.

MINGGUAN: Mesej kepada pihak-pihak terbabit?

KA TING: Ini adalah satu anjakan paradigma dalam meningkatkan sistem penyampaian awam dan seterusnya daya saing negara. Adalah penting untuk kita sama-sama memastikan negara mampu menarik lebih banyak pelaburan kerana faedahnya kepada rakyat dan Malaysia tidak ketinggalan dalam berhadapan dengan cabaran globalisasi yang hebat. Kalaupun tidak kita mampu bersaing dengan negara maju lain, sekurang-kurangnya setanding dengan negara-negara jiran. Mereka telah mengurangkan kerenah birokrasi, menawarkan banyak insentif kepada para pelabur. Jika Malaysia tidak bertindak dengan cepat dan berkesan, kita akan ketinggalan.

ARKITEK DAN LIABILITI PROFESIONALNYA

wordpressfiles01.jpgApabila seseorang Arkitek Profesional itu dilantik oleh mana-mana majikan/klien untuk memberikan perkhidmatan profesionalnya, secara automatiknya dia mempunyai liabiliti dan tanggungjawab profesionalnya bukan sahaja kepada kliennya malah kepada semua pihak lain yang terlibat dalam projek berkaitan di mana dia adalah juruperunding Arkitek yang dilantik. Pihak-pihak tersebut adalah seperti juruperunding lain yang samada dilantik secara terus di bawah pengawasan Arkitek yang dilantik [directly appointed under the team of architect] atau yang dilantik khas oleh Klien sendiri, Pihak Berkuasa Tempatan [PBT] kerana Arkitek Profesional adalah ‘Orang Utama Yang Mengemukakan” pelan dan juga kepada pengguna-pengguna yang mempunyai hak kepada projek yang dilaksanakan.  

Arkitek profesional juga mempunyai liabiliti dari segi undang-undang seperti Undang-Undang Persekutuan [Federal Constitution] secara amnya dan akta-akta seperti Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Pindaan 2007] [Akta 133], Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 [Pindaan 2007] [Akta 133], Akta Arkitek 1967 [pindaan April 2007] [Akta 117], Akta Pemajuan Perumahan [Kawalan dan Pelesenan] 1966 [Pindaan 2007] [Akta 118]; dan Akta Hakmilik Strata 1985 [Pindaan 2007[ [Akta 318] dan lain-lain perundangan secara tidak langsungnya. Untuk memastikan Arkitek melindungi dirinya daripada mana-mana atau apa-apa liabiliti profesionalnya, langkah-langkah berikut adalah penting dan perlu/mesti diambil untuk memastikan dia tidak dengan semudahnya terjebak kepada permasalahan yang boleh menyebabkan integriti profesionalnya dipersoalkan atau digangugugat oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab:  

Memastikan perlantikannya dibuat secara rasmi [formal] dengan meminta Majikannya menandatangani Surat Perlantikan yang menyertakan Memorandum Perjanjian [Perjanjian antara Pelanggan dengan Arkitek bagi Perkhidmatan Profesional] menggunakan format LAM sebelum memulakan sebarang Kerja. 

Derafkan Surat Perlantikan untuk juruperunding-juruperunding lain yang dilantik oleh Majikan dengan memastikan perlantikan mereka sepenuhnya secara esklusif supaya tiada skop kerja yang tertinggal yang boleh membebankan Arkitek di kemudian hari jika Arkitek diwakilkan oleh Majikan untuk melantik mereka. 

Medokumentasikan kenyataan-kenyataan [statements] yang jelas tentang pengecualian pihak Arkitek dari bertanggungjawab terhadap perunding-perunding yang bukan dilantik di bawah pengawasannya terutama terhadap ‘performance’, kecuaian [negligency] dan perlakuan juruperunding-juruperunding tersebut yang bertentangan dengan perundangan yang perlu dipatuhinya sama ada secara khusus dan secara amnya. 

Sekiranya pembayaran fee untuk perunding lain adalah melalui Arkitek, pastikan bahawa mereka bersetuju bahawa Majikan adalah bertanggungjawab terhadap fee mereka. 

Terangkan kepada pihak-pihak lain atau mana-mana pihak ketiga bahawa apa-apa penganugerahan Kerja yang dibuat oleh Arkitek bagi pihak Majikan, pembayarannya adalah atas tanggungjawab Majikan. 

Dapatkan kebenaran Majikan apabila hendak memulakan mana-mana fasa skop kerja Arkitek dan pastikan mendapat arahan bertulis dari Majikan sebelum memulakan sebarang peringkat skop kerja tersebut. 

Membuat pengesahan kepada Majikan tentang fasa-fasa skop Kerja Arkitek yang telah disiapkan secara bertulis [jika rekabentuk sertakan set-set lukisan yang telah dipersetujui untuk disahkan oleh Majikan].  

Jangan berjanji untuk melakukan apa-apa skop kerja atau tanggungjawab yang di luar kemampuan Arkitek. Jangan memberi jaminan tentang Kos Pembinaan. Jangan berjanji untuk mendapatkan kelulusan pantas daripada pihak berkuasa. 

Apabila terdapat elemen-elemen yang meragukan di dalam Kontrak dapatkan nasihat pakar profesional. 

Cuba jayakan parameter asas kehendak-kehendak Majikan sebelum memulakan kerja-kerja rekabentuk – contoh Kos, Kuantiti, Kualiti dan Masa – sekiranya tedapat perubahan pada parameter asas ini maklumkan kepada Majikan secara bertulis dan dapatkan pengesahan mereka.

                                                        KOS

 

                        KUANTITI                                  KUALITI

 

                                                       MASA   

         PARAMETER KEHENDAK MAJIKAN YANG SALING BERKAITAN

Sahkan kesemua aspek fizikal sebelum membuat perakuan bertulis seperti perakuan pembayaran, pensijilan, Laporan Tapak dan sebagainya. 

Arkitek mesti memeriksa kesemua lukisan dan dokuman-dokumen sebelum menyerahkan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengelakkan potensi berlakunya tuntutan terhadap percanggahan atau pemesongan. 

Arkitek jangan sekali-kali mengambil tanggungjawab pihak-pihak lain untuk menyiapkan skop kerja mereka. 

SOAL JAWAB LAZIM PRAKTIS SENIBINA [2] – hak, obligasi dan tanggungjawab

Apabila berdaftar di bawah Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007], seseorang individu Arkitek itu akan sentiasa mempunyai tanggungjawab untuk memertabatkan nilai murni profesion Arkitek itu sendiri kerana ia adalah tertakluk kepada pelbagai hak, obligasi dan tanggungjawab sebagai Arkitek kepada masyarakat.

[When registered under the Architects Act 1967 [Revised April 2007], an Architect is expected to uphold the community’s expectation via the various rights, obligations and responsibilities for which he is bound to]. 

Apakah hak, obligasi dan tanggungjawab seseorang Arkitek yang relevan serta kaitannya dengan praktis senibina?

[Describe briefly the various Architect’s rights, obligations and responsibilities and their relevance in an architectural practice?].  

JAWAPAN:               

hak

Rights: 

§                     Hak berdaftar di bawah Akta untuk menjalankan praktis profesional,

[To be registered under the Act for Professional practice]. 

§                     Hak dipanggil sebagai Arkitek Profesional Berdaftar secara sah disegi perundangan yang telah ditetapkan untuk profesion Arkitek.

[To be called legally as ‘Registered Professional Architect’]. 

§                     Hak sebagai ‘Orang Berkelayakan’ yang layak menjadi ‘Orang Utama yang Mengemukakan [PSP]’ yang mengemukakan pelan kepada Pihak Berkuasa Tempatan.                       

[To be entitled to submit plans to approving bodies of authorities]. 

§                     Hak mengenakan dan memungut fee untuk perkhidmatan profesional yang diberikan [di luar dan di dalam mahkamah] yang dibenarkan di bawah peruntukan Akta Arkitek.

[To charge and collect Professional fees]. 

§                     Haknya sebagai Arkitek Profesional Berdaftar yang dalam status tertentu dikecualikan dari dikehendaki membuat sebarang permohonan daripada mana-mana agensi kerajaan selain Lembaga Arkitek Malaysia, untuk lesen-lesen perniagaan atau untuk menjalankan praktis profesional. 

[To be exempted from further licensing under trade practices].   

obligasi

Obligations: 

§                     Obligasi menjelaskan kepada Kliennya tentang Syarat-Syarat Pertugasan Arkitek dan Skel Fee Profesional yang akan dikenakan sepertimana yang telah diperuntukkan oleh Akta Arkitek.

[To inform his Client of his Conditions of Engagement and Scale of Professional Fees chargeable]. 

§                     Obligasinya memertabatkan profesion Arkitek.

[To uphold the profession]. 

§                     Obligasinya untuk mematuhi peruntukan-peruntukan dan kehendak-kehendak Kod Tata Kelakuan Profesional dan Kod Praktis.

[To comply with the provisions of the Professional Code of Conduct and Practice]. 

§                     Bertindak secara adil dan saksama dengan tidak menyebelahi mana-mana pihak antara Klien dan Kontraktor dalam mentadbir dan menguruskan kontrak binaan.

[To act impartially between his client and the contractor]. 

§                     Melaksanakan tanggungjawab perkhidmatannya terhadap Klien dengan penuh ikhlas dan jujur.

[To faithfully discharge his service to his client]. 

§                     Menyediakan Dokumen Kontrak dan menguruskan Kontrak.

[To prepare contract documentation and its administration]. 

§                     Mencadangkan kepada Klien tentang keperluan perlantikan juruperunding pakar dan juruperunding sokongan.

[To recommend the appointment of supporting consultants and specialists].  

tanggungjawab

Responsibilities: 

§                     Melaksanakan tanggungjawabnya secara profesional dan sepertimana yang telah ditetapkan kepadanya sebagai seorang profesional.

[To discharge his duties Professionally]. 

§                     Bersedia menanggung liabiliti ke atas tugasnya dan perkhidmatannya.

[To be liable to his duties and services]. 

§                     Tidak meletakkan dirinya dengan sengaja di dalam situasi yang mempunyai konflik kepentingan peribadinya.

[ To avoid intentionally taking position of conflict.] 

§                     Bertanggungjawab mematuhi kehendak-kehendak perundangan dan kehendak-kehendak undang-undang bangunan seperti Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 [UBBL 1984].

[To comply with statutory By-Law requirements]. 

§                     Bertanggungjawab menyetara [coordinate] perkhidmatan juruperunding sokongan yang dilantik olehnya.

[To coordinate the services of all appointed supporting consultants and contractors]. 

§                     Tidak menjalankan praktis yang bertujuan untuk mengelakkannya daripada melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Kliennya.

[Not to carry on practice having the effect of avoiding his responsibility to his client]